حسابدار
11 داراییهای جاری

1110 موجودی نقد وبانک

صندوق ریالی موجودی واریز نامه های ارزی
1111 سپرده های کوتاه مدت

111102 سپرده شرکت در مناقصه ومزایده 111103 سپرده های گمرکی 111105 سپرده ضمانتنامه های بانکی 111106 سایر سپرده ها

1112 اسناد دريافتني

111201 چکهای در جریان وصول 111202 اسناد در جریان وصول 111203 چکهای دریافتنی نزد صندوق 111204 اسناد دریافتنی نزد صندوق
1113 حسابهای دریافتنی تجاری

111301 اشخاص (حسابهای دریافتنی) 111302 شرکتها (حسابهای دریافتنی) 111305 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 111306 اسناد واخواست شده
1114 سایر حسابهای دریافتنی

111401 مساعده حقوق 111402 وام ضروری کارکنان 111403 وام مسکن کارکنان 111404 جاری کارکنان 111406 خسارات قابل دریافت ازبیمه 111407 مطالبات غیر تجاری از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 111409 حق العمل کاران و ترخیص کاران گمرکی 111411 سایر حسابها واسناد دریافتنی
1115 سرمایه گذاری های کوتاه مدت

111501 سپرده های کوتاه مدت نزدبانکها 111502 سهام سایر شرکتها
1116 موجودی مواد وکالا

111601 موجودی مواد اولیه 111602 موجودی قطعات و لوازم یدکی 111604 موجودی محصولات 111606 اموال موجود در انبار 111607 کرایه حمل موجودی ها 111608 کنترل خرید 111609 کالای امانی ما نزد دیگران 111611 انحراف نرخ خرید مواداولیه 111621 موجودی اقلام راکد وناباب 111622 موجودی ضایعات مواداولیه ولوازم یدکی 111623 ذخیره موجودی اقلام راکد وناباب 111624 ذخیره کاهش ارزش موجودی محصولات 111625 ذخیره کاهش ارزش موجودی مواد اولیه 111626 ذخیره کاهش ارزش موجودی قطعات وملزومات
1117 کار درجریان ساخت

111701 کاردرجریان ساخت 111702 انحراف نرخ کاردرجریان ابتدای دوره
1118 سفارشات واقلام در راه

111801 بهای اصلی سفارش 111802 هزینه های ثبت سفارش 111803 هزینه های بیمه 111804 هزینه های بانکی 111805 هزینه های گمرکی 111806 حقوق وعوارض بندری 111807 هزینه بازرسی 111808 هزینه حق العمل ترخیص 111809 هزینه حمل 111810 سایر هزینه ها 111811 هزینه قبل از گشایش اعتبار
1119 پیش پرداختها

111901 پیش پرداخت خرید مواد اولیه 111902 پیش پرداخت خرید اموال ماشین آلات و تجهیزات 111903 پیش پرداخت خرید قطعات و لوازم یدکی 111904 پیش پرداخت هزینه های جاری 111905 پیش پرداخت خرید خدمات 111907 پیش پرداخت بیمه دارائیها 111908 پیش پرداخت حسابرسی 111909 پیش پرداخت مالیات 111910 پیش پرداخت هزینه های تحقیق وتوسعه 111911 پیش پرداخت اجاره 111912 پیش پرداخت هزینه سود وکارمزدوامها 111913 پیش پرداخت به پیمانکاران 111916 موجودی تمبر و سفته
12 داراییهای غیرجاری

1210 اموال ، ماشین آلات وتجهیزات

121001 ساختمانها 121002 تاسیسات 121003 ماشین آلات و تجهیزات تولید 121004 ابزارألات و قالبها 121005 وسائط نقلیه 121006 اثاثیه ومنصوبات 121007 لوازم ازمایشگاهی 121011 کنترل دارائیها - تنخواه 121012 کنترل دارائیها - انبار
1211 استهلاک انباشته اموال ، ماشین آلات وتجهیزات

121101 استهلاک انباشته ساختمانها 121102 استهلاک انباشته تاسیسات 121103 استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات تولید 121104 استهلاک انباشته ابزارألات و قالبها 121105 استهلاک انباشته وسائط نقلیه 121106 استهلاک انباشته اثاثیه و منصوبات 121107 استهلاک انباشته لوازم ازمایشگاهی
1212 زمین

121201 زمین
1213 دارائیهای ثابت در جریان تکمیل 121301 ساختمانهای در دست تکمیل 121302 تاسیسات در دست تکمیل 121303 ماشین الات در دست تکمیل 121304 ابزارآلات و قالبهای در دست تکمیل
1214 سرمایه کذاری های بلند مدت

121401 سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه 121402 سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته 121409 سهام سایر شرکتها
1215 سپرده هاو مطالبات بلند مدت 121501 وامهای اعطایی بلند مدت 121502 سپرده های بلند مدت نزد بانکها
1216 هزینه سنوات آتی (مخارج انتقالی به دوره های آتی)

121601 هزینه های تاسیس وقبل از بهره برداری 121603 هزینه سود وکارمزدوامهای بلند مدت 121606 هزینه های تحقیق وتوسعه 121607 سایر هزینه های سنوات آتی
1220 سایر دارائیها

122001 حق الامتیازها 122002 سرقفلی 122003 ودیعه آب 122004 ودیعه برق 122005 ودیعه تلفن 122006 ودیعه گاز 122007 سایر ودایع 122011 نرم افزار ها 122012 سیستمها و روشها
21 بدهیهای جاری

2110 حسابهای پرداختنی تجاری

211001 اشخاص (حسابهای پرداختنی) 211002 شرکتها (حسابهای پرداختنی) 211003 کالای امانی دیگران نزد ما 211004 معلق خرید 211009 سایر حسابهای پرداختنی تجاری
2111 اسناد پرداختنی کوتاه مدت

211101 اسناد پرداختنی ریالی 211102 اسنادپرداختنی ارزی
2112 سایر حسابهای پرداختنی
211201 مالیات بر در آمدشرکت 211202 مالیات حقوق ودستمزد کارکنان 211203 مالیات تکلیفی اشخاص ثالث 211204 سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه کارکنان 211205 سازمان تامین اجتماعی – حق بیمه اشخاص ثالث 211206 بیمه عمر وحوادث کارکنان 211207 صندوق کار آموزی 211208 حقوق ودستمزد پرداختنی 211209 پیمانکاران 211212 عیدی وپاداش پرداختنی 211213 بهره وری تولید پرداختنی 211215 هزینه های حسابرسی پرداختنی 211216 عوارض شهرداری 211218 دو در هزار فروش صنایع 211219 یک در هزار تربیت بدنی 211220 هزینه های پرداختنی 211222 عوارض آموزش و پرورش 211224 روند حقوق
2113 سپرده های دریافتی

211301 سپرده های دریافتی مزایده ومناقصه 211302 سپرده های دریافتی حسن انجام کار 211303 سایر سپرده های دریافتی
2114 پیش دریافتها

211401 پیش دریافت فروش محصولات 211409 سایر پیش دریافتها
2115 ذخیره مالیات

211501 ذخیره مالیات
2116 سود سهام پیشنهادی وپرداختنی

211601 سود سهام پیشنهادی 211602 سود سهام پرداختنی
2117 تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی

211701 وامهای دریافتی از بانکها - فروش اقساطی 211702 وامهای دریافتی از بانکها - سلف
2118 سایر ذخایر 211801 ذخیره مرخصی استفاده نشده 211803 ذخیره سایر هزینه های 211805 ذخیره بن کارگری
22 بدهیهای غیر جاری

2210 اسناد پرداختنی بلند مدت

221001 اسنادپرداختنی بلند مدت ریالی 221002 اسنادپرداختنی بلند مدت ارزی
2211 حسابهای پرداختنی بلند مدت

221101 حسابهای پرداختنی بلند مدت
2212 تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت

221201 وامهای پرداختنی بلند مدت - فروش اقساطی 221202 وامهای پرداختنی بلند مدت - سلف
2213 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

221301 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
2215 در آمدهای انتفالی به دوره های آتی

221501 سود ناشی از تسعیر بدهیهای بلند مدت ارزی
31 حقوق صاحبان سهام

3110 سرمایه

311001 سرمایه ثبت شده – سهام عادی با نام 311002 سرمایه تعهد شده – سهام عادی با نام
3111 اندوخته قانونی

311101 اندوخته قانونی
3112 سایر اندوخته ها وصرف سهام

311201 اندوخته سرمایه ای 311202 اندوخته توسعه وتکمیل 311203 اندوخته احتیاطی 311205 اندوخته جایگزین دارائیها 311206 صرف سهام

3113 سود (زیان ) انباشته
311301 سود (زیان ) انباشته 311302 تعدیلات سنواتی
3114 سود (زیان ) جاری

311401 سود (زیان ) جاری

3116 تقسیم سود
311601 تقسیم سود
41 فروش و درآمدها
4110 فروش
411001 فروش داخلی محصولات 411002 فروش خارجی محصولات 411007 فروش خدمات تولیدی
4111 برگشت از فروش وتخفیفات

411101 برگشت از فروش داخلی محصولات 411102 برگشت از فروش خارجی محصولات 411111 تخفیفات محصولات داخلی 411112 تخفیفات محصولات خارجی
4112 سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی
411201 سود و زیان فروش ضایعات 411209 سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
51 قیمت تمام شده کالای فروش رفته

5110 قیمت تمام شده کالای فروش رفته 511001 قیمت تمام شده کالای فروش رفته داخلی محصولات 511002 قیمت تمام شده کالای فروش رفته خارجی محصولات 511009 قیمت تمام شده خدمات تولیدی
61 هزینه های فعالیت

6110 هزینه های حقوق ودستمزد

611001 حقوق پایه 611002 اضافه کاری 611003 حق شیفت وشبکاری 611004 حق نوبت کاری 611005 حق جذب 611006 فوق العاده مسکن وخواروبار 611007 حق اولاد 611008 عیدی وپاداش 611009 بن کارگری 611010 پاداش بهره وری تولید 611011 بیمه سهم کارفرما 611012 سهم صندوق کارآموزی 611013 بازخرید سنوات خدمت کارکنان 611014 مرخصی استفاده نشده 611015 حق سر پرستی 611016 بیمه بیکاری 611017 دستمزد کارکنان روزمزد 611018 حقوق ومزایای متفرقه
6111 هزینه های کارکنان

611101 سفر ، اقامت وفوق العاده ماموریت 611102 پوشاک ولوازم ایمنی 611103 پذیرایی و آبدارخانه 611104 ایاب وذهاب 611105 بهداشت ودرمان 611106 آموزش 611107 حق ورزش 611108 کمکهای غیر نقدی 611109 رستوران 611119 سایر هزینه های کارکنان
6112 هزینه های عملیاتی

611201 تعمیر ونگهداری ساختمان وتاسیسات 611202 تعمیر ونگهداری ماشین آلات و تجهیزات تولید 611203 تعمیر و نگهداری ابزارآلات و قالبها 611204 تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه 611205 تعمیر ونگهداری اثاثیه ومنصوبات 611206 تعمیر و نگهداری لوازم آزمایشگاهی 611207 هزینه سوخت کارخانه 611208 هزینه سوخت وسائط نقلیه 611209 هزینه آب و برق مصرفی 611210 بیمه دارائیهای ثابت 611211 بیمه موجودیها 611212 هزینه لوازم مصرفی آزمایشگاهی 611213 ابزار ولوازم فنی مصرفی 611214 مواد مصرفی غیر مستقیم تولید 611215 هزینه ملزومات ونوشت افزار 611216 هزینه پست وتلفن 611217 هزینه مواد مصرفی مستقیم تولید 611219 هزینه اجاره محل
6113 هزینه های استهلاک

611301 هزینه استهلاک ساختمان 611302 هزینه استهلاک تاسیسات 611303 هزینه استهلاک ماشین آلات وتجهیزات تولید 611304 هزینه استهلاک ابزارآلات و قالبها 611305 هزینه استهلاک وسائط نقلیه 611306 هزینه استهلاک اثاثیه و منصوبات 611307 هزینه استهلاک لوازم آزمایشگاهی
62 سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی

6210 هزینه های بازاریابی و توزیع و فروش
621001 هزینه آگهی و تبلیغات 621003 هزینه شرکت درمناقصه 621004 هزینه ارسال نمونه ها 621006 هزینه دودر هزار فروش 621007 هزینه های نمایشگاه 621008 هزینه بازاریابی و پورسانت 621009 هزینه های حمل وانبارداری 621010 هزینه های متفرقه توزیع وفروش 621018 هزینه های واخواست 621019 هزینه مطالبات سوخت شده '
6211 هزینه های مالی

621101 هزینه سود وکارمزد وامها 621102 هزینه تمبر وسفته 621104 هزینه کارمزد خدمات بانکی 621105 هزینه جریمه دیر کرد وامها 621109 هزینه های متفرقه مالی
6212 هزینه های تحقیق و توسعه

621201 حصه جاری هزینه های تحقیق و توسعه
6213 سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی

621301 هزینه حق الزحمه حقوقی 621302 هزینه حق الزحمه مشاورین 621303 هزینه حق الزحمه حسابرسی 621304 حق الزحمه خرید خدمات 621305 کتب ونشریات 621306 حق عضویت 621307 پذیرائی و جشنها 621308 کمک واعانات 621310 سهم جاری هزینه تاسیس وقبل از بهره برداری 621312 حق حضور اعضاء هیئت مدیره 621313 اقلام متفرقه 621319 سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی
6215 سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

621501 سود و زیان ناشی از تسعیر ارز 621502 سود و زیان ناشی از فروش دارائیها 621503 سود و زیان ناشی از بیمه دارائیها 621509 سود و زیان ناشی از سایر اقلام
6217 هزینه های غیر مترقبه

621701 مغایرت جذب سربار دوایر تولیدی 621704 سایر هزینه های غیر مترقبه
81 حسابهای جذب و انحرافات

8110 جذب هزینه های تبدیل دوایر تولیدی

811001 جذب هزینه های دستمزد 811002 جذب هزینه های سربار
8111 تسهیم هزینه های دوایر خدماتی

811101 سهم سربار از دوایر خدماتی 811102 تسهیم سربار دوایر خدماتی
8112 انحراف مواد اولیه

811201 انحراف نرخ مصرف مواد 811202 انحراف مصرف مواد
8113 انحراف هزینه های تبدیل

811301 انحراف هزینه دستمزد 811302 انحراف هزینه سربار
8114 انتقال هزینه های تبدیل تولید

811401 انتقال هزینه های دستمزد 811402 انتقال هزینه های سربار
91 حسابهای انتظامی

9110 حسابهای انتظامی به نفع شرکت

911001 ضمانت نامه های انجام مناقصه ومزایده 911002 ضمانت نامه های حسن انجام کار 911003 اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان 911004 ضمانت نامه های بانکی 911005 سایر اسناد تضمینی به نفع شرکت 911008 اسناد تضمینی تنخواه 911012 کالای امانی ما نزد دیگران 911013 موجودی ضایعات
9111 حسابهای انتظامی عهده شرکت

911101 ضمانت نامه های شرکت در مناقصه ومزایده 911102 ضمانت نامه های حسن انجام کار 911103 اسنادتضمینی بابت سفارشات 911104 اسناد تضمینی بابت ضمانت نامه های گمرکی 911107 اسناد تضمینی بابت تسهیلات مالی دریافتی
92 طرف حسابهای انتظامی

9211 طرف حسابهای انتظامی

921101 طرف حساب انتظامی بنفع شرکت 921102 طرف حساب انتظامی بعهده شرکت

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 12:36  توسط احسان |